Algemene voorwaarden VCA meesters

1. Definities

1.Aanmelding:de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus/Opleiding/Examenwaarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

2.Deelnemer(s):de door Opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door VCA MEESTERS verzorgde Cursus/Opleiding/Examen.

3.Onderwijsmateriaal:opleiding-­‐, les-­‐of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus/Opleiding of Opdracht wordt gebruikt.

4.Opdracht:

•de opdracht van een Opdrachtgever aan VCA MEESTERS om een Cursus/Examente verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling;

•de opdracht aan VCA MEESTERS omdiensten te verrichten, zoals advisering, begeleiding, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.

5.Opdrachtgever:elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met VCA MEESTERS onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan VCA MEESTERS een Opdracht heeft gegeven.

6.Cursus(sen)/Opleiding(en):een door VCA MEESTERS verzorgde Cursus, opleiding, training, her-­‐en bijscholing, studie-­‐of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Cursus/Opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ”In Company”. Onder een “In Company opleiding” wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd.

7.Annuleren: De opzegging van decursus/opleiding/examen door de cursist of deopdrachtgever.

8.VCA MEESTERS:VCA MEESTERS B.V.

2. Toepasselijkheid

1.Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Deelnemer, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens VCA MEESTERS deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart VCA MEESTERS voor alle claims van Deelnemer, als VCA MEESTERSjegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, werkzaamheden, overeenkomsten en (rechts)handelingen door of namens VCA MEESTERS, haar medewerkers, of door VCA MEESTERS ingeschakelde derden.

3. Wijziging en annulering

1.Voor In Company opleidingen geldt dat na het sturen van onze opleidingsspecificatie naar de Opdrachtgever, de Opdrachtgever één werkweek de tijd heeft kosteloos wijzigingen door te voeren.

2.Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Cursus/Examenheeft VCA MEESTERS altijd het recht eenCursus/Examen te annuleren en een aanmelding niet te accepteren,zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

3.Indien een Cursus/Examen wordtgeannuleerd die reeds bij VCA MEESTERS aangemeld is, zullen de kosten aan u worden doorberekend, met inachtneming van de onderstaande bepalingen:

•Mocht Deelnemer door een geldige reden niet kunnen komen, dan dient dit uitsluitend schriftelijk gemeld te worden aan VCA MEESTERS.Bij niet tijdige afzegging worden de kosten van de Cursus/Examen doorberekend of is er één herkansing verbruikt;

•Bij Annulering tot 3weken voor aanvang van de cursusis geen cursusgeld verschuldigd;

•Bij Annulering tot 10dagen voor aanvang van de cursusis 50% van het cursusgeld verschuldigd;

•Bij Annulering binnen één werkweekvoor aanvang van de Cursus is de Deelnemer het volledige cursusgeld (100 %) verschuldigd.

4.De herkansingen van een cursus en examen vervallen indien opdrachtgever niet alle herkansingen van een cursus binnen één maand of binnen vier mogelijkheden na de eerste cursus en examen heeft volgt.

5.Spoedexamens/luisterexamens en niet standaardtaal Examens binnen VCA kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen dus na inplanning altijd volledig aan u worden doorberekend.

6.Bij verhindering van Deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.

7.Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden orde-­‐en veiligheids-­‐maatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

4. Offertes en overeenkomsten

1.Alle offertes van VCA MEESTERS zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 3 maanden, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

2.VCA MEESTERS kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.De prijzen zijn exclusief BTW, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomstte maken kosten, waaronder reis-­‐en verblijfkosten.

4.Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten, tenzij anders vermeld.

5.De overeenkomst is enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e-­‐mail is vastgelegd c.q. bevestigd. Ook afspraken die zijn gemaakt met werknemers van VCA MEESTERS zijn enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e-­‐mail door VCA MEESTERS zijn bevestigd.

5. Uitvoering van de overeenkomst

1.VCA MEESTERS zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijnen van VCA MEESTERS zijn echter indicatief.

2.Het is VCA MEESTERS toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.

3.De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door VCA MEESTERS verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.4.Wordt aan lid 3 van dit artikel door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft VCA MEESTERShet recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opschorting van de overeenkomst

1.VCA MEESTERS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.

2.De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld ten behoeve van VCA MEESTERS.

3.Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.4.Indien VCA MEESTERS door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.

5.VCA MEESTERS is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

7. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

1.De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar, indien dit expliciet is overeengekomen.

2.Overeenkomsten van onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een schriftelijke opzegging middels aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3.VCA MEESTERS heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:•de Opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt of aan haar surseance van betaling is verleend;•zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van VCA MEESTERS kan worden gevergd.

4.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van VCA MEESTERS op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

8. Tarieven, kosten en betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen binnen zeven werkdagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij anders is afgesproken.Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2.VCA MEESTERS heeft het recht om een voorschot te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het voorschot is voldaan.

3.De reiskosten zijn niet bijde prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

4.De reiskosten bedragen € 0,36 per kilometer of de op dat moment geldende openbaar vervoertarieven.

5.De kosten van derden die VCA MEESTERS ten behoeve van de opdracht moet maken (waaronder verblijfskosten), worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

6.Bij op-­‐en/of aanmerkingen zijdens de Opdrachtgever ten aanzien van de door VCA MEESTERS gezonden facturen, dient de Opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bijVCA MEESTERS te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door VCA MEESTERS en de betreffende factuur.

7.Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-­‐)rente verschuldigd.

8.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen.

9.Alle kosten die door VCA MEESTERS moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten dan wel het door de rechtbanken in Nederland gehanteerde Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 350, -­‐.

10.Alle kosten die VCA MEESTERS dient te maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskosten overtreffen, tenzij VCA MEESTERS als verliezende partij wordt veroordeeld.

9. Overmacht

1.Indien VCA MEESTERS haar verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van overmacht niet heeft kunnen uitvoeren, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat VCA MEESTERS alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.VCA MEESTERS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijke van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

3.Tekortkomingen van VCA MEESTERS in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

10. Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van VCA MEESTERS, van de personeelsleden van VCA MEESTERS en van de personen voor wie VCA MEESTERS verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor (in)directe schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van VCA MEESTERS. De aansprakelijkheid van VCA MEESTERS, van de personeelsleden van VCA MEESTERS en van de personen voor wie VCA MEESTERS verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor directe schade welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeitmet een maximum van € 3000,-­‐.

2.VCA MEESTERS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

3.VCA MEESTERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de uitkomst van de uitgevoerde inspectie.

4.Al het door VCA MEESTERS ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of Cursus/Opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen VCA MEESTERS en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. VCA MEESTERS en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

11. Auteursrechten

1.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt VCA MEESTERS alle intellectuele eigendomsrechten op alle door haar uitgevoerde werkzaamheden.

2.De door VCA MEESTERS in het kader van de overeenkomst uitgebrachte rapporten, verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of de naam of enig logo van VCA MEESTERS mogen slechts met voorafgaande toestemming gebruikt worden voor of in (gerechtelijke) procedures tegen derden.

3.Dit is niet anders indien (een gedeelte van) bovengenoemde rapporten of verslagen reeds openbaar geworden zijn.

12. Slotbepalingen

1.VCA MEESTERS is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. De Opdrachtgever zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld.

2.VCA MEESTERS heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.

3.Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingenonverkort van toepassing.

4.De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60091495en te vinden op de website van VCA MEESTERS, zal gelden.