DLP cursus

550.00

 • Inclusief lesmateriaal en pasje
 • Klassikale cursus
 • Ook in het weekend
Categorie:

Beschrijving

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om projecten in of met verontreinigde grond of grondwater te begeleiden. Daarnaast ontwikkelt u adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. Na het volgen van deze cursus heeft u de vereiste kennis zoals vermeld in de CROW 400, te weten kennis van de risico’s bij het werken in verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen en kunt u zelfstandig opereren. Wij bieden een driedaagse opleiding tot DLP voor uitvoerders, werkvoorbereiders, toezichthouders, projectleiders, leidinggevenden bij aannemersbedrijven en voor iedereen die in een werksituatie met verontreinigde bodem te maken heeft.

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Indien u bent geslaagd ontvangt u het persoonscertificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten’, met als ondertitel ‘in overeenstemming met CROW publicatie 400‘.

 

Doel van cursus

Het doel van deze cursus is je op te leiden tot Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) conform CROW publicatie 400. Na het volgen van de cursus ben je volledig op de hoogte van alle kennis, conform de CROW 400. Je bent op de hoogte van de risico’s die zich voor kunnen doen en je kunt maatregelen treffen om de risico’s te beheersen. Je bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan asbest in de grond en hoe daar mee om te gaan. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie:

 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW publicatie 400
 • Rol van de DLP in de praktijk
 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Het toepassen van de arbeidshygiënische maatregelen
 • Kosten in relatie tot contractvormen (RAW bestekken)
 • Bodemonderzoek
 • Asbest en regelgeving
 • Veiligheidsklassen en de maatregelen daarbinnen
 • Risicogestuurd werken
 • V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Invullen logboeken
 • Gezondheidskundige keuring
 • Instructie geven
 • Bodemvochtigheidsmetingen uitvoeren en interpreteren
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen
 • PBM en voorzieningen

De vakbekwaamheid van de examenkandidaat voor ‘Deskundig Leidinggevende Projecten’ wordt getoetst op de bovenstaande taakgebieden, overeenkomstig de toetstermen vanuit het Platform 400. Deze gebieden betreffen theoretische en praktische vaardigheden.

Praktijk:

 • oefeningen met adembeschermingsmiddelen
 • practicum met gasmeetinstrumenten

Cursusduur

Deze cursus duurt 1 dag en wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Examen

Aan het eind van de cursus wordt u geëxamineerd. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP met een geldigheid van 5 jaar. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het ‘platform CROW 400′.

Toelatingseisen

Geen

In-company opleiding

Deze cursus kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Kosten

De kosten bedragen € 550,- per persoon, inclusief lesmaterialen, gebruik van CROW publicatie 400, certificaat, lunch. Al onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW.