DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten)

Het inhuren van een DLP-er is noodzakelijk wanneer het gaat om het saneren van een verontreinigde bodem, en/of vervuilde waterbodem.

In ons land hebben we helaas nog erg veel te maken met verontreinigde grond. De oorzaak van veel van deze vervuilde bodem stamt nog uit het verleden. Denk hierbij aan plekken met verontreinigde grond waar tankstations staan of hebben gestaan, stortplaatsen die jaren lang vervuild zijn met giftige stoffen, maar ook waar ooit chemische wasserijen en fabrieken hebben gestaan, garages waar gewerkt werd met allerlei schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld olie. Ook landbouwgrond heeft vaak een vervuilde bodem. De verontreinigde landbodem is veelal veroorzaakt door het gebruik van, inmiddels verboden, gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Bij bodemvervuiling gaat het altijd om vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Deze bodem vervuilende stoffen zijn schadelijk voor mens, dier en het milieu.

Wanneer er een bodemonderzoek heeft plaats gevonden op uw locatie, en dat onderzoek heeft uitgewezen dat u op uw locatie te maken heeft met bodemverontreiniging of grondwaterverontreiniging, dan is bodemsanering noodzakelijk.

Bij alle werkzaamheden omtrent het verantwoord saneren van de vervuilde bodem of vervuilde waterbodems is onder andere de aanwezigheid van een DLP-er verplicht. In Nederland heeft de wet en regelgeving bepaald dat al deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden volgens bepaalde voorschriften. Het toezicht op deze werkzaamheden wordt dan ook gedaan door één van onze Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze DLP-ers zullen dan ook gedurende het hele project, continu bij alle werkzaamheden aanwezig zijn.

VCA meesters verhuurt vakbekwame Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze DLP-ers zijn vakmensen die flexibel inzetbaar zijn voor de gehele duur van elk project.

R-DLP (Geregistreerd Leidinggevende Projecten)

Het inhuren van een R-DLP-er van VCA meesters  is nodig, wanneer na een gedegen bodemonderzoek op uw locatie is gebleken dat er sprake is van bodemverontreiniging.

De aanwezigheid van een Geregistreerd Leidinggevende Projecten is met name van belang als er sprake is van bodemvervuiling waar vluchtige stoffen en/of asbest aanwezig is.

Helaas hebben we in Nederland te maken met verontreinigde bodem. De oorzaak van vervuilde grond, waterbodem, grondwater en landbodem stamt uit het verleden. Plekken waar bodemverontreiniging vaak voorkomt zijn de plaatsen waar garages, fabrieken, chemische wasserijen en tankstations hebben gestaan. Garages vervuilen de grond veelal met olie en allerlei andere schadelijke stoffen. Maar ook stortplaatsen zijn grote vervuilers waar het gaat om verontreinigde grond, vervuilde waterbodem en land-bodemverontreiniging.

Ook landbouwgrond heeft heel vaak te maken met vervuilde landbodem en water-bodemverontreiniging. Deze verontreiniging wordt veelal veroorzaakt door het gebruik van, inmiddels verboden, gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.

KVP (Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon)

Bij VCA meesters kunt u een KVP inhuren als er op uw locatie een bodemsanering van start zal gaan. Bij alle kritische werkzaamheden die gepaard gaan met het saneren van de verontreinigde grond is er in het kader van BRL 7000, de aanwezigheid van een Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon verplicht. De Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon houdt toezicht op het naleven van de BRL 7000-norm bij werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden.

In ons land krijgen we helaas nog erg veel met verontreinigde grond te maken. De verontreiniging van de grond kent vele oorzaken. Veel vervuiling van de grond, de verontreinigde waterbodem, het vervuilde grondwater en de verontreinigde landbouwgrond stamt uit het verleden. Daar waar chemische- of gasfabrieken en tankstations hebben gestaan, of gesloopt gaan worden, is er veelal sprake van ernstig verontreinigde grond. Ook plekken waar garages, wasserijen en stortplaatsen staan of hebben gestaan, zijn jaren lang vervuild met giftige stoffen. Bij verontreinigde landbouwgrond komt de vervuiling van landbodem en de verontreiniging van waterbodem veelal door het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.

MKB (Milieukundig Begeleider)

Heeft u te maken met verontreinigde grond, verontreinigd grondwater, vervuilde waterbodem of landbodem en gaat er op deze locatie een bodemsanering project van start? Dan kunt u bij VCA meesters één van onze ervaren MKB-ers inhuren.

Vanuit de Wet Bodembescherming is milieukundige begeleiding (MKB er) verplicht bij de uitvoering van bodemsanering. De milieukundig begeleider neemt u de volgende taken uit handen:

  • Stuurt het uitvoeringsproces aan door b.v. het aangeven van ontgravings-grenzen;
  • Houdt milieuhygiënisch toezicht op de uitvoering;
  • Toetst processturing (komt de gehanteerde werkwijze overeen met het projectplan);
  • Houdt contact met projectleider, vergunningverleners, laboratoria, enz;
  • Geeft advies bij milieutechnische (veld)werkzaamheden;
  • Controleert monsters of de saneringsdoelstellingen zijn bereikt;
  • Nazorg bij het monitoren van verontreiniging na de sanering, ziet toe dat de genomen maatregelen het juiste onderhoud krijgen.

Reageer nu door het contactformulier in te vullen!